હું શોધું છું

હોમ  |

વિશેષ માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

આ ખાતા દ્વારા કાઢી આપવામાં આવતા વિવિધ પ્રકારના પાસ, પરવાના, પરમિટ કે અધિકૃતિપત્રો સારુ વેબસાઇટમાં દર્શાવેલ મા‍હિતી ઉપરાંતની મા‍હિતી કે વિગતોની જરૂરત હોય તે કિસ્સામાં સંબંધિત નશાબંધી અને આબકારી જિલ્લા અધીક્ષકની કચેરી ખાતે કચેરી અધીક્ષક, મુખ્ય કારકુન કે સીનિયર કારકુનનો સંપર્ક કરવાથી આવી વધારાની મા‍હિતી મળી શકશે. 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 29-11-2018