હું શોધું છું

હોમ  |

મુલાકાતી માટેની પરમિટ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

મુલાકાતી માટેની પરમિટ

મુંબઇ વિદેશી દારૂ નિયમો, ૧૯૫૩ ના નિયમ ૬૯ હેઠળ ગુજરાત રાજય બહારના કોઇ એવા રાજયમાંથી કે ભારત બહારના કોઇ એવા દેશમાંથી કે જે રાજય કે દેશમાં દારૂનો વપરાશ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ ન હોય અથવા અરજદારે જે-તે રાજય કે દેશમાં પોતાના વસવાટના સમયગાળા દરમિયાન દારૂનો વપરાશ માન્ય પરમિટ કે અધિકૃતિપત્ર હેઠળ કરેલ હોય તેવી વ્યકિતઓને મહત્તમ ૭ (સાત) દિવસ માટે ગુજરાત રાજયની પોતાની મુલાકાત સમયે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ કબજામાં રાખવા, વાપરવા અને ઉપભોગ કરવા માટે નીચે જણાવેલ કાર્યપધ્ધતિ અનુસર્યેથી મુલાકાતી માટેની પરમિટ મળી શકે છે.

નોંધ - અરજદારની ઉંમર ૨૧(એકવીસ) વર્ષ પૂરા અથવા તેથી વધુ હોવી જોઇશે.

(ક) નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ જે - તે જિલ્લા કચેરીએથી અથવા રાજ્યમાંના કોઇ વિદેશી દારૂના માન્ય વેન્ડર્સ લાઇસન્સદારના ઇ/ચા અધિકારી કે આવા માન્‍ય વેન્‍ડર્સ લાઇસન્‍સદારના મેનેજર પાસેથી મળી શકશે.

                               

(ક-૧) આ અરજી ફોર્મમાંની વિગતો ભરી અરજદારે રૂ/.૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે અરજી ફોર્મ જે-તે કચેરીએ પરત કરવાનું રહેશે.

(ખ) અરજી ફોર્મની સાથે અરજદારે નીચેના પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે

(૧) જે-તે દેશ કે રાજયમાં વસવાટ કરતા હોવા બાબતનો પુરાવો

(૨) પોતાની ઉંમરનો પુરાવો

(૩) જે-તે જિલ્લા ખાતે રહેઠાણનો પુરાવો

(૪) પ્રવાસનો પુરાવો

 

(ગ) ઉપર્યુકત તમામ આધારો રજૂ કર્યેથી અરજદારની અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે

નીચે જણાવેલ શરત ખાસ જોવા વિનંતી

(ઘ) આ પરમિટ મહત્તમ એક અઠવાડીયા સુધીના સમય માટે કાઢી આપી શકાય છે. જેની મુદત આવશ્યકતા ઊભી થયેથી વધુમાં વધુ ૩ (ત્રણ) વખત વધારી શકાશે.

(ચ) હાલ આ પ્રકારની પરમિટ હેઠળ નીચે મુજબના જથ્થા માટે પરવાનગી આપી શકાય છે

- મહત્તમ ૧ (એક) યુનિટ પ્રતિ સપ્તાહ.

(છ) પરમિટ મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે. 
 

સપ્‍તાહ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૧૦૦

 

 

આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૫ (ખ) પરદેશી દારૂ અને સ્પિરિટ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

(જ) અરજદારને મંજૂર કરેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો રાજયમાંના વિદેશી દારૂના માન્ય વેન્ડર્સ લાઇસન્સદાર પાસેથી જ ખરીદવાનો રહેશે.

શરત - પરમિટની શરતોનો ભંગ થવાથી તે રદ કરવાને કે મોકૂફ રાખવાને પાત્ર છે. વળી, આવી રીતે શરતોનો ભંગ થવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૫ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ/.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે.

 આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  તત્કાલ જરૂરિયાત માટેની પરમિટ
  પ્રવાસીઓ માટેની પરમિટ
  વિદેશી દારૂની ગ્રુપ પરમિટ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ - બી હેઠળ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪- સી હેઠળ
  સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ હેઠળ
  હંગામી રહેવાસીઓ માટેની પરમિટ

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019